JAWATANKUASA INDUK AMALAN BAIK PERATURAN

 (GOOD REGULATORY PRACTICES - GRP) NEGERI KELANTAN

 

Pengerusi                      : YM Dato' Timb. Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) /

                                       Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan   

Setiausaha                     : YBrs. Timbalan Pengarah (Makro), UPEN

 

Ahli-Ahli    :

YBrs. Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)

YBrs. Pengarah Pejabat Tanah & Galian Negeri Kelantan

YBrs. Ketua Penolong Setiausaha (Bahagian Kerajaan Tempatan)

YBrs. Timbalan Pengarah (Sektoral), UPEN

YBrs. Timbalan Pendakwa Raya (Pejabat Penasihat Undang-Undang)

YBrs. Pengarah, PLAN Malaysia (Jabatan Perancangan Bandar & Desa)

YBrs. Pengarah MMK

YBrs Pengarah Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

YBrs Pengarah Bahagian Integriti & Tadbir Urus

YBrs Wakil Koordinator Peraturan

YBrs. Wakil MPC